Håndværkere ved byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro (arkivfoto.) Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Stort overblik: Her er arbejdsmiljøforbedringerne i OK20

30. apr, 17:30
Lønmodtagere og arbejdsgivere har aftalt en række arbejdsmiljøforbedringer i de netop overståede overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked.

Arbejdsmiljørepræsentanter som ambassadører i den grønne omstilling, trivselsudvalg og bedre pauseforhold for buschauffører.

Det er blot nogle af de arbejdsmiljøtiltag, som er skrevet ind i de nye overenskomster for flere end 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked.

LÆS OGSÅ: Arbejdsmiljørepræsentanter bliver ambassadører i grøn revolution

Arbejdsmiljøforbedringer er i OK20 blevet et stadig større fokusområde for arbejdsmarkedets parter. Det viser de protokollater, A4 Arbejdsmiljø har haft adgang til.

Her er et foreløbigt overblik:

Industriens overenskomst (CO-industri og Dansk Industri):

 • Det indskrives i overenskomsten, at arbejdsmiljørepræsentanter får mulighed for at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser gennem deres fagforbund.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter skal have stillet it-faciliteter til rådighed på linje med tillidsrepræsentanterne.
 • Medarbejdere får mulighed for at tage barnets anden sygedag og få dagen dækket med penge fra fritvalgskontoen.
 • Selv om medarbejderne ikke ønsker at bruge af kontoen til barns anden sygedag, har man stadig ret til at blive hjemme. Som noget nyt får man også ret til at holde fri, hvis ens barn skal til læge.
 • Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger. Den samlede periode er dermed på 16 uger.
 • Reglerne om personfølsomme oplysninger (GDPR) må ikke forhindre, at tillidsvalgte, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, kan fortsætte deres nuværende praksis med at få de oplysninger, de har brug for, til at varetage deres hverv.
 • Medarbejdere i landets industrivirksomheder skal spille en større rolle i virksomhedernes grønne omstilling. Den grønne omstilling skal på dagsordenen i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer i virksomhederne.

LÆS OGSÅ: AMR’er får samme uddannelses­muligheder som andre tillidsvalgte 

Fællesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere (transportforliget mellem 3F Transport og Dansk Industri)

 • Den grønne omstilling i virksomhederne udløser nye arbejdsmiljøudfordringer- og aspekter. Derfor bliver arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i fremtiden endnu mere afgørende. AMR’er skal være omdrejningspunktet for det systematisk arbejdsmiljøarbejde og i arbejdet med at fastsætte arbejdsmiljømål, APV og ulykkesforebyggelse.
 • Arbejdsmiljørepræsentanten bliver med den nye overenskomst i højere grad ambassadør for medarbejdernes inddragelse i virksomhedernes bestræbelser på at nå de ambitiøse klimamål, regeringen har sat.
 • Lønmodtagere og arbejdsgivere forpligter sig på at nedsætte et udvalg, der skal se på den fagretlige håndtering af sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger. Parterne skal eventuelt anvise nye konfliktløsningstiltag.
 • Reglerne om personfølsomme oplysninger (GDPR) må ikke forhindre, at tillidsvalgte, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, kan fortsætte deres nuværende praksis med at få de oplysninger, de har brug for, til at varetage deres hverv.
 • Det indskrives i overenskomsten, at arbejdsmiljørepræsentanter får mulighed for at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser gennem deres fagforbund.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter skal have stillet it-faciliteter til rådighed på linje med tillidsrepræsentanterne.
 • Arbejdsmiljørepræsentanterne skal inddrages endnu mere i arbejdsmiljøarbejdet og være omdrejningspunktet for det systematiske arbejde.
 • Medarbejdere får mulighed for at tage barnets anden sygedag og få dagen dækket med penge fra fritvalgskontoen. Børneomsorgsdage introduceres ligeledes. Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger, så den samlede periode dermed er på 16 uger.
 • Det skrives ind i overenskomsten, at arbejdsmiljørepræsentanter skal have tid til arbejdsmiljøarbejdet, herunder at kunne deltage i møder og uddannelse.

Overenskomst for byggeriet (3F og Dansk Byggeri)

 • Databeskyttelse: Reglerne om personfølsomme oplysninger (GDPR) må ikke forhindre, at tillidsvalgte, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, kan fortsætte deres nuværende praksis med at få de oplysninger, de har brug for, til at varetage deres hverv.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter skal ligesom tillidsrepræsentanter tilbydes et uddannelseskursus af 2 x 2 dages varighed. Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med virksomheden deltage i et sådan kursus inden for de første 18 måneder som nyvalgt AMR.
 • Udvidelse af reglerne om barns første sygedag. Hvis barnet er sygt efter første hele fraværsdag, har medarbejderen ret til yderligere en fridag, dog uden løn. Medarbejderen kan i stedet få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.
 • Medarbejderne får også ret til at holde fri til lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.
 • Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger. Den samlede periode er dermed på 16 uger.
 • Bidraget til fonden Samarbejde og Arbejdsmiljø forhøjes med 5 øre og udgør per 1. maj 2020 55 øre per time.
 • Parterne er enige om, at puljen til at drive Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS) er 12 øre per time, og at midlerne hentes i den eksisterende fond Samarbejde og Arbejdsmiljø.
 • Parterne er ligeledes enige om at styrke BAM-BUS’ videndeling og formidlingsindsats.
 • Dialog med Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet om en ny strategi og handleplan for arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen. Man vil bl.a. have drøftet indsatsen mod social dumping, arbejdsmiljøforpligtelser på byggepladsen og styrkelse af Arbejdstilsynet.
 • Parterne vil igangsætte et udvalgsarbejde, der skal kortlægge muligheden for fælles aktiviteter for at gøre opmærksom på arbejdsmiljølovens krav til arbejdsmiljøarbejdet.
 • Uddannelsesordning for arbejdsmiljørepræsentanter. Skal undersøges, om en ordning kan kobles op på Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS).
 • Fem år før folkepensionsalderen kan virksomheden og medarbejderen skriftligt aftale, at medarbejderen kan afholde seniorfridage og dermed reducere antallet af ugentlige arbejdsdage.

Arbejdsmiljøforbedringer i udvalgte overenskomster:

Fornyelse af Lands- og Tillægsoverenskomsten for buschauffører (3F Transport og Dansk Industri)

 • Buschaufførers pauser sikres med den nye overenskomst. Chaufførerne får krav på en spisepause efter 4,5 times kørsel.
 • Ingen pause kan være kortere end 15 minutter, og arbejdsgiverne skal sikre og dokumentere, at pausetiden ikke indeholder arbejdsopgaver. Derudover sikres chaufførernes velfærds- og pausefaciliteter.

Elektrikeroverenskomsten (Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne)

 • Kampen mod social dumping og lønforhold intensiveres.
 • Forhold om såkaldte platformsfirmaer undersøges. Selvstændige skal indgå i den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen.

Industri- og VVS-overenskomsten (Blik & Rørarbejderforbundet m.fl. og Tekniq Arbejdsgiverne)

 • Mange af elementerne fra den store industrioverenskomst går igen i denne. Det omfatter bl.a. bedre uddannelsesmuligheder for arbejdsmiljørepræsentanter, værn mod social dumping, øget forældreorlov, barnets anden sygedag og fokus på den grønne omstilling.


Modelfoto. Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix

Overenskomst for rengørings- og servicebranchen (3F og Dansk Industri)

 • Indsats mod social dumping. Lønmodtagere kan bl.a. af deres arbejdsgiver få oplyst adresser på underleverandører.
 • Det skrives ind i overenskomsten, at arbejdsmiljørepræsentanter skal have tid til arbejdsmiljøarbejdet, herunder at kunne deltage i møder og uddannelse.
 • Udvalg nedsættes, der skal se på håndteringen af fagretlige sager om chikane, mobning og krænkende handlinger.

Overenskomst for butiksansatte (HK Handel og Dansk Erhverv)

 • Aftaler om bl.a. øget forældreorlov, barnets anden sygedag, fritvalgskontoen, værn mod social dumping og seniorfridage går igen i denne overenskomst.

Overenskomst for finansansatte (Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening)

 • Der oprettes et trivselsudvalg, der skal se på initiativer til at forebygge stress. Trivselsudvalget kan bl.a. iværksætte trivselsundersøgelser i finanssektoren. Der skal derudover afsættes midler til at ansætte trivselskonsulenter, som skal stå til rådighed for virksomheder og medarbejdere.
 • Fem omsorgsdage indskydes i timebanken, der er en slags fritvalgsordning for ansatte i finanssektoren.

Overenskomst på slagteriområdet (NNF og Dansk Industri)

 • Aftaler om bl.a. øget forældreorlov, barnets anden sygedag, fritvalgskontoen, værn mod social dumping, flere uddannelsesmuligheder til AMR'er og seniorfridage går igen i denne overenskomst.
 • Lønmodtagere og arbejdsgivere forpligter sig til at nedsætte et udvalg, der skal se på den fagretlige håndtering af sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger.
 • Parterne er enige om, at arbejdsmiljøopgaver ordnes i arbejdsmiljøorganisationen.
 • Aftalen præciserer, at arbejdsmiljørepræsentanter skal have den nødvendige tid til tillidshvervet.

Opdateres løbende ...