Forstå revalidering på fem minutter

22. aug 2011
Hvad skal der til for at komme i revalidering, og hvor henvender man sig? Hvad får man i økonomisk støtte, og hvad indeholder en revalidering egentlig? Få det basale på plads!

Revalidering er dels en erhvervsrettet aktivitet, dels en økonomisk hjælp. Formålet med revalidering er, at personer med nedsat arbejdsevne kan blive på arbejdspladsen eller komme videre i et job, der passer til deres arbejdsevner.

Du har mulighed for at få revalidering, hvis dine arbejdsevner er begrænsede af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Økonomi og beslutningstagere

Som hovedregel modtager man revalideringsydelse under revalideringen. Det svarer til den højeste dagpengesats.

Det er kommunen, der kan træffe beslutning om at bevillige en revalidering. Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for revalidering, kan du kontakte dit jobcenter og høre nærmere om mulighederne.

Hvad består en revalidering af

En revalidering kan bestå af mange ting. Den laves i et samarbejde mellem din sagsbehandler og dig selv. Udgangspunktet er, at du hurtigst muligt  skal tilbage på arbejdsmarkedet.

En revalidering kan rumme en eller flere erhvervsrettede aktiviteter. Eksempelvis uddannelse, arbejdsprøvning, forskellige typer af optræning i det offentlige og det private (virksomhedspraktik) eller hjælp til etablering af egen virksomhed. For at nævne nogle muligheder.

Forrevalidering – væk med tvivlen

For at kunne afklare  hvad du vil arbejde frem mod, og hvor meget du kan klare, skal mange igennem en kortere forrevalidering. Den indeholder som regel en såkaldt arbejdsprøvning, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af i forskellige arbejdsfunktioner.

Under forrevalideringen beholder du din hidtidige forsørgelse for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge. Efter forrevalideringen skal kommunen vurdere, om du skal tilbydes revalidering eller andre erhvervsrettede aktiviteter.

Jobplan – hvor skal det bære hen

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med jobcentret udarbejde en jobplan. Jobplanen indeholder blandt andet en beskrivelse af dine muligheder for erhvervsrettede aktiviteter og for en endelig erhvervsmæssig placering. 

Der kan klages

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om revalidering, kan du klage til beskæftigelsesankenævnet. Kommunen videresender klagen til beskæftigelsesankenævnet, hvis kommunen ikke giver dig fuldt ud medhold i klagen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger hentet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Borger.dk.

ad er revalidering, hvem kan få det

Revalidering er dels en erhvervsrettet aktivitet, dels en økonomisk hjælp. Formålet med revalidering er, at personer med nedsat arbejdsevne kan blive på arbejdspladsen eller komme videre i et job, der passer til deres arbejdsevner.

Du har mulighed for at få revalidering, hvis dine arbejdsevner er begrænsede af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Økonomi og beslutningstagere

Som hovedregel modtager man revalideringsydelse under revalideringen. Det svarer til den højeste dagpengesats og kan gives i op til fem år.

Det er kommunen, der kan træffe beslutning om at bevillige en revalidering. Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for revalidering, kan du kontakte dit jobcenter og høre nærmere om mulighederne.

Hvad består en revalidering af

En revalidering kan bestå af mange ting. Den laves i et samarbejde mellem din sagsbehandler og dig selv. Udgangspunktet er, at hurtigst muligt du skal tilbage på arbejdsmarkedet.

En revalidering kan rumme en eller flere erhvervsrettede aktiviteter. Eksempelvis uddannelse, arbejdsprøvning, forskellige typer af optræning i det offentlige og det private (virksomhedspraktik) eller hjælp til etablering af egen virksomhed. For at nævne nogle muligheder.

Forrevalidering – væk med tvivlen

Hvis du har svært at finde ud af, hvad du vil sigte i mod, eller om du af helbredsmæssige årsager er i stand til at vende tilbage til at studere. Så havner du i forrevalidering. Her kommer man gennem forskellige erhvervsmodnende eller erhvervsafklarende aktiviteter.

Under forrevalideringen beholder du din hidtidige forsørgelse. Efter forrevalideringen skal kommunen vurdere, om du skal tilbydes revalidering eller andre erhvervsrettede aktiviteter.

Jobplan – hvor skal det bære hen

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med jobcentret udarbejde en jobplan. Jobplanen indeholder blandt andet en beskrivelse af dine muligheder for erhvervsrettede aktiviteter og for en endelig erhvervsmæssig placering.  

Klage over revalidering

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om revalidering, kan du klage til beskæftigelsesankenævnet. Klagen sendes til kommunen senest fire uger efter kommunens afgørelse.

Kommunen videresender klagen til beskæftigelsesankenævnet, hvis kommunen ikke giver dig fuldt ud medhold i klagen. Hvis du vil klage over sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.
.Hvad kan en revalidering bestå af?
En revalidering tilrettelægges i samarbejde med dig. Udgangspunktet er, at du på kortest mulig tid skal tilbage til arbejdsmarkedet.

En revalidering kan bestå af:

* Arbejdsprøvning
* Undervisning/kurser
* Optræning eller oplæring på offentlige eller private virksomheder
* Uddannelse
* Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed

Forrevalidering eller revalidering efter fast jobplan

Forrevalidering
Du er uafklaret om, hvad du skal i gang med - hvad kan du helbredsmæssigt holde til, kan du klare at sidde på skolebænken igen?  Ved forrevalidering er der således tale om erhvervsmodnende eller erhvervsafklarende foranstaltninger som f.eks. daghøjskole, 8./9. klasse, afklaring på revalideringsinstitution, arbejdsprøvning i en offentlig eller privat virksomhed (også kaldet virksomhedspraktik).
Revalidering efter fast jobplan

Du er nu så afklaret, at du ved, hvad revalideringen skal føre til. Med andre ord, der kan lægges en fast jobplan.


Det kan være:

* optræning eller oplæring på det private eller offentlige arbejdsmarked
* uddannelse, fx et kursusforløb på et AMU-Center eller en teoretisk uddannelse.

Økonomien under revalidering

* Forrevalidering foregår på dit hidtidige forsørgelsesgrundlag, fx sygedagpenge, løn under sygdom, kontanthjælp eller anden indtægt
* Revalidering efter fast jobplan foregår på revalideringsydelse eller i særlige tilfælde mindstelønnen på dit jobområde. Læs mere om revalideringsydelse

Du er kun berettiget til en af de nævnte typer støtte, så længe du følger en fastlagt jobplan for revalideringen.Oversigt over forskellige typer revalidering

Erhvervsmodnende aktiviteter og arbejdsprøve
Betragtes som forrevalidering - se afsnittet om forrevalidering ovenfor. Du bevarer dit forsørgelsesgrundlag, se afsnittet om økonomi under revalidering.
Oplæring eller optræning på det private eller det offentlige arbejdsmarked
Under optræning eller oplæring i en virksomhed vil du som hovedregel få revalideringsydelse.

Hvis der foreligger særlige forhold, kan du dog få mindsteløn. Særlige forhold kan især være:

* at du er over den sædvanlige uddannelsesalder
* at du tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, eller
* at du har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn


Din arbejdsgiver udbetaler da mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller en løn, som gælder for tilsvarende arbejde. Din kommune giver så arbejdsgiveren et tilskud. Tilskuddet afhænger af, hvor meget du kan arbejde.Uddannelse
Der kan være tale om

* kursus af kortere eller længere varighed f.eks. et ugekursus på et AMU-center eller et PC-kørekort
* kortere eller længerevarende teoretisk uddannelse


Du vil under revalidering modtage revalideringsydelse.Etablering af selvstændig virksomhed
Det skal være velbegrundet, hvorfor denne hjælp er den bedste frem for anden revalidering. Det er også et krav, at du kan dokumentere, at du har forstand på at drive egen virksomhed

Den hjælp, du kan få, vil være i form af tilskud eller et rentefrit lån til fx forsørgelse i 6 mdr., til leje af lokaler , til køb af varelager.Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den afgø