Dokumentation: Det svarede ministeren Folketinget

13. aug 2008
Her er sundhedsminister Jakob Axel Nielsens svar til Folketinget i sagen om status på kræftpakkeområdet.

Besvarelse af spørgsmål nr. 473 (Alm. del), som Sundhedsudvalget har stillet til ministeren for sund­hed og forebyggelse den 4. juli 2008. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

 

Spørgsmål 473:

"Ministeren bedes redegøre for, hvordan det er gået med implementeringen af pakkeforløbet for brystkræft - herunder hvordan ventetiderne i forbindelse med udredning og behandling har udviklet sig siden dette pakkeforløb trådte i kraft den 1. april 2008."

 

Svar:

Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 aftale om, at patienter med en kræftdiagnose eller med mistanke om kræft har krav på fagligt definerede pakkeforløb, hvor undersøgelser og behandlinger på forhånd er booket og tilrettelagt, så forløbet sker så hurtigt og effektivt som muligt og uden unødig ventetid. Der er på nuværende tidspunkt indført pakkeforløb for brystkræft, tarmkræft, hoved-halskræft, lungekræft og de gynækologiske kræftformer, og inden årets udgang vil der være pakkeforløb for alle kræftformer.

Implementeringen af pakkeforløbene følges tæt – f.eks. skal regionerne forud for de månedlige regionsdirektørmøder indberette status for implementeringen af pakkeforløb til Danske Regioner. Regionerne har i juni 2008 indmeldt status for implementeringen af de første pakkeforløb til Danske Regioner. Samlet viser indmeldingerne fra regionerne, at det går som forventeligt. For at imødekomme de ambitiøse tidskrav arbejdes meget fokuseret på løsninger i form af hensigtsmæssig tilrettelæggelse af pakkeforløbene, kapacitetsudvidelser, merarbejde, udlandsaftaler, eksterne aftaler m.m., så patienterne i dag oplever hurtigere forløb.

 

De i spørgsmålet ønskede oplysninger omkring forløbstiderne i pakkeforløbene kan endnu ikke tilvejebringes. Det skal dog understreges, at det som en integreret del af aftalen om akut handling og klar besked mellem Regeringen og Danske Regioner indgår, at pakkeforløbene skal monitoreres. Indberetningen til denne monitorering er tilrettelagt sådan, at den kan påbegyndes løbende samtidigt med, at pakkeforløbene træder i kraft. Bearbejdning af data til brug for måling af forløbstider og udvikling af system til fremstilling af disse data er allerede igangsat.

Hertil kommer, at Regeringen og Danske Regioner, som en del af aftalen om den regionale økonomi for 2009, har aftalt, at regionerne offentliggør forløbstider for patienter, der følger pakkeforløb, på de enkelte sygehuse. Det betyder, at regionernes skal opgøre og offentliggøre forløbstider for de forskellige pakkeforløb og fordelt på de forskellige sygehuse, der indgår i regionens udredning og behandling af kræft. Jeg er overbevidst om, at regionerne tager dette arbejde meget seriøst, og at denne information vil kunne anvendes konstruktivt af både patienter og fagfolk.

 

faktaboks