1600px_COLOURBOX42737034
Femern A/S var en af de offentlige bygherrer, der sad med i arbejdsgruppen, der nu har præsenteret otte anbefalinger. Foto: Pressefoto/Femern A/S

Ekspert advarer: Arbejdstilsynet risikerer at pådrage sig ansvar

10. sep 2020, 21:45
En ekspert i arbejdsmiljøøkonomi advarer mod den rolle, som nye anbefalinger kan give Arbejdstilsynet.

Hvis Arbejdstilsynet i højere grad end tidligere skal vejlede aktører på store infrastrukturprojekter, risikerer det at få konsekvenser for tilsynets rolle.

I sidste ende kan det betyde, at Arbejdstilsynet påtager sig et ansvar for virksomheders arbejdsmiljøindsats.

LÆS OGSÅ: Se kort: Her er status på kontrol med store anlægsbyggerier i Danmark

Sådan lyder dommen fra ekspert i arbejdsmiljøøkonomi og projektchef i rådgivervirksomheden Joblife, Per Tybjerg Aldrich.

Han har gennemlæst otte anbefalinger til et bedre arbejdsmiljøarbejde i forbindelse med store infrastruktur- og byggeprojekter.

- Arbejdstilsynet bør være meget opmærksom på, at de ikke påtager sig et ansvar. Hvis de gør det, er det svært for dem efterfølgende at komme efter en arbejdsgiver, der har gjort noget lovstridigt. Men det er nu min fornemmelse, at Arbejdstilsynet også er meget opmærksomme på ikke at komme til at påtage sig et ansvar, siger han.

Anbefalingerne kommer fra en arbejdsgruppe med deltagelse af Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet og en række offentlige bygherre og udkom kort før sommerferien.

Per Tybjerg Aldrich mener, at det er godt, at det bliver slået fast, at bygherre har det overordnede ansvar for sikkerhedsarbejdet ved store byggerier. Alligevel undrer han sig over anbefalingerne, der handler om Arbejdstilsynet.

- Jeg undrer mig mest over den rolle, som Arbejdstilsynet tildeles i forhold til at vejlede bygherren og de andre parter i byggeriet, siger Per Tybjerg Aldrich og uddyber:

- Selvfølgelig skal man trække på den ekspertise, der findes i forhold til at undgå ulykker og dårligt arbejdsmiljø. Men det undrer mig alligevel lidt, at det er myndighedens opgave at fungere som vejleder eller rådgiver.

Forkert brug af sparsomme ressourcer

I erfaringsopsamlingen, som arbejdsgruppen har udarbejdet, står der, at 'endelig anbefales det, at bygherre inddrager Arbejdstilsynet i projekteringsfasen med henblik på vejledning omkring hvilke arbejdsprocesser, som erfaringsmæssigt kan være udfordrende for arbejdsmiljøet'.

Anbefalingen falder i tråd med, at i der disse år blæser nye vinde i forhold til, hvad der bliver anset som Arbejdstilsynets rolle.

Tilsynet skal spille en mere aktiv figur i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, hvor de i højere grad end tidligere skal kunne gå ind og vejlede virksomhederne om konkrete problematikker.

Der findes bygherrer, der har flotte politikker på området, men der er også eksempler på bygherrer, der ikke gør noget som helst
Per Tybjerg Aldrich, ekspert i arbejdsmiljøøkonomi

Det blev blandt andet slået fast i den politiske arbejdsmiljøaftale fra sidste år. I aftalen fremgår det, at Arbejdstilsynet kan tilbyde dialog og vejledning til virksomheder, der får påbud efter at have overtrådt arbejdsmiljøloven.

Men det kan altså have konsekvenser, advarer Per Tybjerg Aldrich.

Han tvivler på, om det er den rigtige måde at anvende Arbejdstilsynets begrænsede midler på.

- Man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er den bedste måde at bruge tilsynets sparsomme ressourcer på. Det havde nok været bedre, hvis Arbejdstilsynets spurgte bygherre, om han har ansat ordentlige arbejdsmiljøkoordinatorer og en kompetent arbejdsmiljørådgiver, mener han.

Ingen krav til kontrakter

En anden af arbejdsgruppens anbefalinger går på, at Arbejdstilsynet og byggeriets aktører allerede i udbudsfasen bør indgå i et samarbejde med henblik på at forhindre ulykker, når byggeriet er i gang.

LÆS OGSÅ: Arbejdsmiljøchef i Femern: Sådan vil hun skabe et sikkerhedsarbejde i topklasse

Ifølge Per Tybjerg Aldrich bør der stilles skrappere krav til sikkerhedsindsatser i kontrakter mellem bygherre, projekterende og entreprenører.

- Der er ikke noget i lovgivningen om, at bygherre skal stille krav til arbejdsmiljøet i kontrakter med projekterende og entreprenører. Nu ved jeg ikke, hvordan kontrakter typisk ser ud, men når jeg taler med kolleger, der arbejder med det, fortæller de, at der er meget stor forskel på, hvordan bygherre griber det an.

- Der findes bygherrer, der har flotte politikker på området, men der er også eksempler på bygherrer, der ikke gør noget som helst, forklarer Per Tybjerg Aldrich.

Arbejdstilsynet har gode erfaringer med, at de samme tilsynsførende fører tilsyn på de store byggerier, og det er derfor almindelig praksis, at der er tilknyttet faste tilsynsførende, på disse byggepladser
Lene Teilberg, tilsynschef, Arbejdstilsynet

Ifølge Arbejdstilsynet er det typisk først i projekteringsfasen af store infrastrukturprojekter, de bliver inddraget. Det fortæller tilsynschef Lene Teilberg.

- Arbejdstilsynet har i flere tilfælde været inddraget i projekteringsfasen, hvor byggeriet designes, og har kunnet bidrage med Arbejdstilsynets erfaringer i forhold til forebyggelse af ulykker og nedslidning. Især har Arbejdstilsynet hidtil været inddraget i forbindelse med løbende projektering af byggerierne, mens byggerierne opføres.

- Anbefalingen peger på, at der kan være et potentiale i, at byggeriets aktører og Arbejdstilsynet også kan indgå i et samarbejde allerede i udbudsfasen i forbindelse med store bygge- og anlægsprojekter, siger hun.

Gode erfaringer med faste tilsynsførende

For at etablere det bedst mulige samarbejde mellem Arbejdstilsynet og byggeriets aktører, bør det ifølge erfaringsopsamlingen være de samme tilsynsførende, der fører tilsyn med byggeriet. I opsamlingen står der:

'(..) Herudover er det et vigtigt element, at det så vidt muligt er de samme tilsynsførende, som fører tilsyn med alle faser i byggeprojektet, da det styrker samarbejdet mellem bygherre og Arbejdstilsynet'.

Det sker allerede i dag, forklarer Lene Teilberg.

- Arbejdstilsynet har gode erfaringer med, at de samme tilsynsførende fører tilsyn på de store byggerier, og det er derfor almindelig praksis, at der er tilknyttet faste tilsynsførende, på disse byggepladser, siger tilsynschefen.

Baggrunden for arbejdsgruppens anbefalinger var, at der havde været gentagne brud på arbejdsmiljøloven i forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen. Arbejdstilsynet har fra 2018 til 7. juli 2020 udstedt 127 reaktioner for lovbrud i arbejdsmiljøet efter 198 skærpede tilsyn.

LÆS OGSÅ: Forskning: Systematisk fokus på arbejdsmiljø under byggeprojekter betaler sig

Med i arbejdsgruppen sad offentlige bygherrer som Vejdirektoratet, Sund- og Bælt (Femern A/S), Bygningsstyrelsen og Banedanmark. Derudover har gruppen inddraget aktører som Metroselskabet og Danske Regioner i arbejdet.

Per Tybjerg Aldrich er henrykt over, at det er lykkes at samle så store spillere på bygge- og anlægsområdet.

- Det er først og fremmest et flot initiativ, som man har taget i forhold til at samle op på erfaringer og formulere anbefalinger. Det kunne man lære meget af i virksomheder og andre brancher, siger han.

Arbejdsgruppens otte anbefalinger

Anbefalinger om hvordan det sikres, at arbejdsmiljø tænkes ind i forberedelsen af udbudsmateriale:

1. Det anbefales, at der er tydelige krav til arbejdsmiljø i kontrakter med bygherrerådgivere og projekterende, der understøtter, at projektgrundlag og design er arbejdsmiljømæssigt bygbart.

2. Det anbefales, at der i udbuddene af bygge- og anlægsprojekter er konkrete krav til entreprenørernes arbejdsmiljøindsats i byggeperioden, herunder krav der sikrer, at relevante redskaber (sanktionsmekanismer, incitamentsstrukturer og styringsredskaber) er til stede i kontrakten.

Anbefalinger om roller og ansvar i byggeriet herunder forankring af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på ledelsesniveau:

3. Det anbefales, at arbejdsmiljø og sikkerhed er et gennemgående ledelsesmæssigt fokus hos bygherre - fra topledelsen og ud i alle ledelseslag i bygherreorganisationen.

4. Det anbefales, at de statslige bygherrer står sammen om en stærk vision for sikkerhed i byggeriet, hvor ambitionen for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde er, at ulykker helt undgås.

5. Det anbefales, at der etableres en fælles og ensartet standard for opgørelse af ulykker og beregning af ulykkesfrekvens (incidens) på byggepladsniveau. Det anbefales, at de offentlige bygherrer definerer en fælles standard for indberetning, som kan danne udgangspunkt for benchmarking i branchen, ift. andre
brancher og en fælles tilgang på bygge- og anlægsområdet.

Anbefalinger om samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og bygherre i de forskellige faser i byggeriet herunder opfølgning på konstaterede arbejdsmiljøproblemer:

6. Det anbefales, at Arbejdstilsynet inddrages tidligt i byggeprojekter omfattet af det skærpede tilsyn med større infrastrukturprojekter og byggerier, så kendte arbejdsmiljøudfordringer kan håndteres og forebygges allerede i designet af byggeprojektet.

7. Det anbefales, at der sker hurtig kommunikation om farligt arbejde mellem alle aktører på byggepladsen og med løbende inddragelse af Arbejdstilsynet, så fejl, hændelser og ulykker undgås og ikke gentages.

Anbefaling om bygherres ansvar og håndhævelse i forhold til entreprenører og underentreprenørers efterlevelse af arbejdsmiljølovgivningen og krav i udbud:

8. Det anbefales, at der er en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem bygherre, projekterende og entreprenør i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, herunder tydelige og målbare krav og dokumentation, som løbende kontrolleres, og at der handles over for projekterende og entreprenører, hvis kravene ikke overholdes.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet