Lisbeth Riisager: Aftale om seniorpension åbner for værdige forhold

26. sep 2019
Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]
Aftalen om seniorpension mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og De Radikale vil kunne hjælpe nogle af dem, som nu er i klemme på grund af reformen af førtidspension og fleksjob. Endvidere vil den kunne åbne for lempelser af hele reformen.

BÅDE FØR OG EFTER FOLKETINGSVALGET i juni 2019 har Socialdemokratiet advokeret for såkaldt differentieret folkepension.

Den skal målrettes personer, som har været på arbejdsmarkedet i 40-45 år og er ”nedslidte”. Da der arbejdes med en rettighed, skal de ikke visiteres via sundheds- og beskæftigelsessystemet. I praksis er der lagt op til prioritering af fysisk nedslidte personer fra dele af fagbevægelsen, dog uden at Socialdemokratiet endnu har kunnet gøre rede for, præcis hvordan man vil afgøre, hvem der er nedslidte i denne forstand.

Jeg mener, at forslaget om differentieret folkepension er både uretfærdigt, usolidarisk og det rene hykleri.

LÆS OGSÅ: Mette F. om ret til tidlig pension: "Arne er ikke bare et symbol"

Socialdemokratiet vil jo give langt mindre invalide grupper af mennesker tilhørende bestemte faggrupper en særligt privilegeret, anciennitetsbaseret ret til tidlig folkepension og samtidig afvise at sikre de øvrige allermest invalide med regulære diagnoser værdig adgang til førtidspension. Det er udtryk for ren socialdemokratisk vælgersegmentpleje, hvor man vil please arbejdere fra LO-segmentet – især FOA og 3F's medlemmer. Hvorfor skulle netop de grupper have privilegeret adgang til tidlig folkepension, samtidig med at alle andre grupper af syge og nedslidte ignoreres?

JEG MENER, DET I STEDET bør være de helbredsmæssigt allerdårligste, som først må sikres retten til førtidspension eller tidlig pension – uanset alder, antal år på arbejdsmarkedet eller andre kendetegn. Hvis en ordning skal opleves som rimelig og retfærdig, skal den rette sig mod dem, der har de største behov. Det er vigtigt både for dem, deres pårørende og samfundet bredt.

Jeg kan kun opfordre alle partierne i Folketinget til at tiltræde seniorpensionsaftalen. Derudover bør den socialdemokratiske regering én gang for alle lægge deres eget usolidariske forslag om differentieret folkepension i graven
Lisbeth Riisager Henriksen

Et værdigt og egentlig solidarisk system bør basere sig på helbredsattester og aktuel arbejdsevne og tidsbegrænse perioden for arbejdsprøvninger til et minimum. Derfor kommer man ikke udenom en eller anden form for visitation, hvor der skelnes til lægelig dokumentation.

DEN ALLEREDE INDGÅEDE aftale om seniorpension mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og De Radikale fra maj 2019 er målrettet dem, der har størst behov for tidlig pension.

Den er en solidarisk ordning, som primært kommer til at hjælpe ufaglærte og andre med meget lidt uddannelse, fordi den formentlig vil følge samme mønster som tildelingen af førtidspension. Her udgør personer med videregående uddannelse kun cirka ti procent af den samlede gruppe af førtidspensionister.

Og aftalen er på mange måder virkelig god. Dels vil nogle af dem, som nu kommer i klemme på grund af stramningerne i reformen af førtidspension og fleksjob, reelt kunne drage gavn af den. Dels vil den kunne agere en slags politisk brækjern i forhold til at slå hul på reformen af førtidspension og fleksjob og få vedtaget værdige lempelser også af dén.

LÆS OGSÅ: Fabriksarbejderen Berit om ny pensionsaftale: "Kommer ikke til at hjælpe mig og mine kollegaer"

Aftalen skal afløse den nuværende seniorførtidspensionsordning fra 2011 og give mulighed for, at man kan forlade arbejdsmarkedet tidligere, hvis man lever op til tre krav: Man skal have seks år eller mindre til folkepensionsalderen; man skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i 20 til 25 år med en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer; og man må ikke være i stand til at arbejde mere end 15 timer om ugen (vurderet ud fra det seneste job). Seniorpensionen giver en sats svarende til førtidspensionen, som er godt 15.000 kroner for samlevende og cirka 18.000 kroner for enlige.

Derudover giver den meget bedre muligheder for at komme i fleksjob på ens hidtidige arbejdsplads med det samme (det såkaldte fastholdelsesfleksjob), hvis man har under seks år til folkepensionsalderen og i øvrigt lever op til betingelserne for fleksjob.

NU ER DER ET STORT FLERTAL i Folketinget, der vil placere administrationen af seniorpension i statsligt regi. Det forstår jeg godt, og det vil jeg også til enhver tid anbefale. Erfaringerne fra de kommunale jobcentre skræmmer alt for meget til at forestille sig, at kommunerne kunne varetage dén opgave ordentligt.

Det er godt nyt, at partierne bag aftalen om seniorpension nu har meddelt, at de står fast på aftalen, og at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) har meddelt, at Socialdemokratiet også ønsker at indtræde i forliget.

LÆS OGSÅ: Blogger om pensionsdebat: Hvorfor bliver de syge og reelt uarbejdsdygtige endnu engang glemt?

Jeg kan kun opfordre alle partierne i Folketinget til at tiltræde seniorpensionsaftalen. Derudover bør den socialdemokratiske regering én gang for alle lægge deres eget usolidariske forslag om differentieret folkepension i graven.

SÅ MANGLER VI ’BARE’ at få forbedringer for alle de andre syge – som har det meget dårligere, og som ikke kan honorere kravet om antal forudgående arbejdsår overhovedet. Derfor er det samtidig uomgængeligt, at Socialdemokratiet skal tilbagerulle de uværdige dele af reformen af førtidspension og fleksjob, blandt andet ressourceforløbet og de 12 måneders karensperiode for fastholdelsesfleksjob, og etablere et værdigt fleksjob- og førtidspensionssystem i tråd med aftalen om seniorpension, hvor alle med behov skal have den nødvendige hjælp.

De syge og dem med nedsat arbejdsevne skal nu have værdige vilkår.